Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

 1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
 2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
 3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
 4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
 2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
 3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
 4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
 5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

Kohteen perustiedot

Servin mökki sijaitsee Teekkarikylän keskellä. Smökissä on iso sali, akvaarioksi nimitetty pienempi huone sekä suurtalouskeittiö. Tilassa voi pitää jopa 200 henkilön sitsejä tai muita vastaavia juhlia. Eteisestä löytyy naulakko, joka riittää noin 100 ihmiselle.

Perustiedot

Kiinteistön nimi Servin mökki
Kiinteistön osoite Jämeräntaival 4
02150 ESPOO
Rakennusten määrä 1
Kerrokset 1

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Länsi-Uusimaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 15 minuuttia.

Kiinteistönhoito ISS Palvelut Oy
puh. 0200 15500
päivystys 0200 15500
Kokoontumispaikka Puistoalue Servin mökin edustalla
Varakokoontumispaikka Määritetään tarvittaessa
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Veden pääsulku Toimisto-osassa
Kiinteistön päävesisulku Jämeräntaival 6:n lämmönjakohuoneessa
Lämmönjakohuone Toimisto-osassa
Sähköpääkeskus Narikassa ja pääsalin kulmassa

Organisaatio

Isännöitsijä Esa Markkanen
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
puh. 050 3428393
esa.markkanen@ayy.fi
Rakennusmestari Hannes Helminen
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
puh. 050 5897519
hannes.helminen@ayy.fi
Huoltomies Mika Hautala
ISS
puh. 040 5122394
Kiinteistönhoitaja Janne Kankaisto
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
puh. 050 5209437
janne.kankaisto@ayy.fi

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Huoltoyhtiö ISS Palvelut Oy 0200 15500 0200 15500

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Kiinteistön järjestelmät

Huoltotoimenpiteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään paloturvallisessa kunnossa. Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus edellyttää myös, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Rakennuksen, rakennelman ja sen ympäristön paloturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi lainsäädännössä määrätyt tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunnon varmistamiseksi ne on koestettava, huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Toimijoiden on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista haltijalle, jos tilanteen korjaaminen ei onnistu omatoimisesti.

Järjestelmien ylläpito

Järjestelmä tai toiminto Toimenpide Toimenpiteen suoritusväli
Pelastussuunnitelma Päivitys Ylläpidetään ajantasaisena ja tarkastetaan kerran vuodessa
Palovaroitin Toimintakunnon tarkastus Kerran vuodessa
Alkusammuttimet Määräaikaistarkastus 2 vuoden välein (sisätilat)
1 vuoden välein (ulkotilat)
Pikapalopostit Toimintakunnon tarkastus 1 vuoden välein
Huolto 5 vuoden välein
Turva- ja merkkivalaistus Toimintakunnon tarkastus Neljä kertaa vuodessa
Huolto ja ylläpito Kerran vuodessa
Lukitus Huolto ja ylläpito

Vaaratilanteet ja niiden hallinta

Riskit ja uhat

Servin mökin toiminnalle ja sen käyttäjille tulipalo on merkittävin riski. Normaaliajan riskeihin ja uhkiin katsotaan lisäksi tapaturmat, omaisuusrikokset, ilkivalta, töhriminen, häiriköinti sekä luvaton ja rikollinen toiminta.

Riskien ennaltaehkäisemiseksi tiloissa on riittävä alkusammutuskalusto, poistumisreitit on merkitty opastein ja tapahtumilla on aina vastuuhenkilö.

Sisäiset palotarkastukset

Henkilökunnan tulee tarkastaa pelastustoiminnan järjestelyt vähintään kerran vuodessa. Kiinteistöhuolto tekee omalta osaltaan tarkastuksia huoltokäyntien yhteydessä.

Isännöitsijä / omistajan edustaja osallistuu palotarkastuksiin. Tarkastusajankohdan määrää alueen palotarkastaja. Palotarkastuspöytäkirjat säilytetään pelastussuunnitelman yhteydessä. Sisäisen palotarkastuksen pöytäkirjat ja muut dokumentit näytetään palotarkastajalle niitä pyydettäessä.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden sisäinen seuranta

Kaikista tiloissa tapahtuvista onnettomuus-, tapaturma-, vaara-, vahinko- ja rikostilanteista tulee ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle. Tapahtumat kirjataan ylös ja niihin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Rikoksista tehdään aina rikosilmoitus.

Turvallisuusjärjestelyt

Sammutuskalusto

Sijainti Sammutuskalusto
Narikassa, keittiössä, akvaariossa ja pääsalissa Alkusammutin
Narikassa Pikapaloposti
Pääsalissa ja keittiössä Sammutuspeite
Pikapaloposti
Pikapaloposti
Sammutuspeite
Sammutuspeite

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

 • vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
 • vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

 • Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista valmistettu peitto, jota käytetään esim. rasva- tai televisiopalon alkusammutukseen.

Turvalaitteet

Poistumisopasteet, merkki- ja turvavalaistus

Toimiva turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä varmistaa, että kiinteistöstä pääsee poistumaan turvallisesti ja nopeasti palo- tai muussa poikkeustilanteessa.

Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopaste, turva- tai merkkivalo
Sijainti Poistumisreiteillä ja ovilla. Osa ovista merkitty jälkiheijastavilla opasteilla.

Paloturvallisuus

Palovaroitin

Palovaroitin
Kattavuus Kolme palovaroitinta, keittiön oven tuntumassa, eteisaulassa sekä akvaarion puolella.
Laitteiston malli Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi Paikallinen hälytys

Poistumistiet

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus Poistumisjärjestelyt
Servin mökki Poistumisovet merkitty. Pääsalista kaksi ja Akvaariosta kaksi poistumisovea suoraan ulos. Lisäksi poistuminen pääoven kautta ja keittiön kautta mahdollista.
Kokoontumispaikka: Puistoalue Servin mökin edustalla
Poistumisovet merkitty valaistuilla tai jälkiheijastavilla opasteilla
Poistumisovet merkitty valaistuilla tai jälkiheijastavilla opasteilla

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Jämeräntaival 4, ESPOO
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Hälytä palokunta paikalle soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112.
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Puistoalue Servin mökin edustalla

Varakokoontumispaikka: Määritetään tarvittaessa

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Kiitos, että tutustuit pelastussuunnitelmaan.